Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2017.06.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1. napjától településünkön a hulladékkezelési közszolgáltatást az Izsák-Kom Kft. helyett az Ökovíz Nonprofit Kft. végzi.

A számlát a továbbiakban is az NHKV Zrt.-től kapják, a lakossági ügyintézésre pedig a már megszokott elérhetőségeken van lehetőség. A lakosságnak a közszolgáltató személyében történő változás miatt nincs teendője.

Tekintettel arra, hogy az előzetes jelzések szerint az új közszolgáltató az Izsák-Kom Kft. személyi és géppark állományát is átveszi, a hulladék összegyűjtése és elszállítása továbbra is a megszokott rendben történik, abban változás nem várható.

Örömteli újdonság, hogy 2017. május hónaptól kezdődően havonta egy alkalommal elszállításra kerül az ún. komposztálható zöld hulladék is, amely régen várt hiányt pótol. A közszolgáltató a gyűjtéshez háztartásonként 2 db zöld színű, emblémával és gyűjtési útmutatóval ellátott, lebomló anyagból készülő zsákot biztosít, amelybe fűkaszálék, lombhulladék és kerti gyom helyezhető el. Az ágnyesedéket maximum 70 cm összekötözött kötegekben tudják elszállítani.

Az Ökovíz Nonprofit Kft. a közeljövőben minden ingatlantulajdonos postaládájában részletes tájékoztatást fog elhelyezni.

Somogyi Lajos
polgármester
Tovább ...

2017.04.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

Könyvtáros-közművelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik.

A kinevezés feltételei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben foglalt, főiskolai szintű szakirányú könyvtáros szakképzettség vagy főiskolai szintű végzettség és a könyvtáros munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a könyvtáros végzettség mellett legalább középfokú közművelődési szakember szakképesítéssel is rendelkezik a pályázó.
Tovább ...

2017.07.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Igazgatási szünet

1/2017. (07. 17.) sz. jegyzői utasítás

az igazgatási szünet részletes szabályairól

1. Jelen utasítás kiterjed a Ballószögi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire és Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira (a továbbiakban: munkavállalók).

2. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendeletében a Hivatalban 2017. július 21. napjától 2017. július 31. napjáig, és 2017. december 27. napjától 2018. január 2. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

3. Az igazgatási szünet alatt a Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz.

4. Az ügyfelek a kérelmeket postai úton juttathatják el a Hivatal részére.

5. A Hivatal a halaszthatatlan ügyek intézésére az alábbi beosztásban és időbeni ütemezésben személyes és telefonos ügyeletet tart:
Tovább ...

2017.07.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás ivóvíz- és szennyvízbekötés díjának változásáról

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, illetve leendő felhasználóinkat, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 55/H. § módosítása alapján 2017. július 1-jétől új előírások érvényesek a közműbekötések díjaira vonatkozóan.
Az új rendelkezések szerint a 2017.07.01. után megvalósuló legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz-, illetve a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz-bekötés esetén díjmentesek az alábbi tételek:
- az igénybejelentés elbírálása,
- tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
- a bekötési vízmérő és annak felszerelése (anyag és munkadíj),
- a nyomáspróba és a bekötővezeték fertőtlenítése.
A díjmentes tételek összege átlagos ivóvíz bekötése esetén nagyságrendileg bruttó 10 000 Ft, szennyvízbekötés esetén nem értelmezhető. A közműcsatlakozás megvalósítására vonatkozó árajánlat további tételeit az igénybejelentő a 2017.07.01. után megvalósuló ivóvíz- és szennyvíz-bekötések esetében is köteles megfizetni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közműbekötés igénybejelentéséhez a továbbiakban is jóváhagyott terv szükséges, a tervezési munka elvégzéséért a BÁCSVÍZ Zrt. vagy az igénylő által megbízott, megfelelő jogosultággal rendelkező tervező díjazás felszámítására jogosult.
Lényeges változás még, hogy a törvénymódosítással érintett (max. 32/160 mm) bekötés esetén a nem lakossági felhasználónak (pl. vállalkozásoknak) sem kell megfizetni a víziközmű-szolgáltatónak fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját.
További kérdésük esetén az ingyenesen hívható 06-40-40-30-20 telefonszámon és ügyfélszolgálati irodáinkban készéggel állunk rendelkezésükre.

2017.07.10.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 27-én (kedd) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2017.06.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítási hátralékok ügyében, az NHKV Zrt. által kiküldött fizetési felszólításokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg észrevételeiket:
NHKV Zrt. 1300 Budapest, Pf.: 333.
Tel.: 06-1-999-64-64
e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

2017.06.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás gépjármű értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2017. (05. 25.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, 2002-es évjáratú benzin üzemű Lada Niva gépjárművét, mely üzemképes, és 2018. április 14. napjáig műszaki érvényességi vizsgával rendelkezik. A gépjármű induló ára 400.000,- Ft. A nyertes ajánlat kiválasztásának szempontját a legmagasabb ajánlati ár megtétele képezi.

A gépjárművel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Duzmath György Gyula alpolgármestertől (06/30-915-6288) vagy Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól (06/30-410-1616).

Kérjük, hogy érdeklődés esetén írásbeli vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott zárt borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2017. június 19. (hétfő) 16.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően, a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2017. június 27-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.
A rendeletben foglaltak szerint az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A díszpolgár személyére javaslatot tehet:
⎯ helyi képviselő,
⎯ a település intézményeinek vezetői,
⎯ a bejegyzett egyesületek,
⎯ alapítványok,
⎯ önszerveződő közösségek képviselője.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy vagy személyek nevét, születési idejét, lakcímét, munkahelyét és beosztását, valamint a javaslat alapos indokolását. A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság elnökének megküldeni. A díszpolgár személyére az önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot. A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.
Tovább ...

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. Ezek közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ. E növény pollenjeit a légáramlás a település egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
Az allergiás tünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a betegeknél. Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.
Tünetek:
– erős orrfolyás,
– tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
– könnyezés,
– rohamokban jelentkező nehézlégzés.
Ezek a tünetek azon túl, hogy igen kellemetlenek és rendkívül rossz közérzetet okoznak a munkavégzésben is zavarják a beteget.
Tovább ...

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Tovább ...

2017.05.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

2017-2018-as nevelési évre jelentkezett és felvett gyermekek névsora( A névsor tájékoztató jellegű, a határozatot postai úton kapják kézhez a szülők.)

1. Nyúl Dávid
2. Kis Luca
3. Fehér Bence András
4. Nagy Maxim
5. Tóth Csenge
6. Babos Kitti Kendra
7. Nagy-Bánóczki Léna
8. Nagy- Bánóczki Hédi
9. Keller Dóra
10. Berta Nóra
11. Nagy Véda
12. Benedek Anna Boglárka
13. Gyöngyi Levente
14. Gombár Szonja
15. Polyák Hunor
16. Liptai Olivér
17. Liptai Áron
18. Vencsellői Áron Tamás
19. Pesling Vivien Mónika
20. Jakab Kristóf
21. Csabai András Félix
22. Horváth Regina
23. Szűcs Hunor
24. Szűcs Dorka
25. Cseri Noel
26. Kiss Gergely
27. Szabó Kira
28. László Hanna
29. Hudra-Kiss Balázs
30. Kiss Bence Gábor
31. Hazafi Zalán
32. Ragácska Noémi
34. Gyenes Benett
34. Gyenes Gergő
35. Sánta Bálint
36. Kovács Nándor
37. Gróf Márton
38. Gál István
39. Mozsár Luca
40. Trencsényi Aliz
41. Kovács Lili Zsuzsanna
42. Péli Dániel
43. Sándor Kitti


Szél Emma s.k.
óvodavezető

2017.05.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. június 15-én 18.00 órától a Faluházban lakossági fórum keretében tájékoztatót tart az egységes európai (112) és nemzeti (104, 105, 107) segélyhívó számok jogszerű használatáról.
Kérjük, hogy szíveskedjenek megtisztelni jelenlétükkel a Kecskeméti Rendőrkapitányság előadóit.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás gépjármű értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2017. (04. 27.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, 2002-es évjáratú benzin üzemű Lada Niva gépjárművét, mely üzemképes, és 2018. április 14. napjáig műszaki érvényességi vizsgával rendelkezik. A gépjármű induló ára 400.000,- Ft. A nyertes ajánlat kiválasztásának szempontját a legmagasabb ajánlati ár megtétele képezi.

A gépjárművel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Duzmath György Gyula alpolgármestertől (06/30-915-6288) vagy Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól (06/30-410-1616).

Kérjük, hogy érdeklődés esetén írásbeli vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott zárt borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2017. május 17. (szerda) 16.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően, a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2017. május 25-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.08.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák