Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.
A rendeletben foglaltak szerint az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A díszpolgár személyére javaslatot tehet:
⎯ helyi képviselő,
⎯ a település intézményeinek vezetői,
⎯ a bejegyzett egyesületek,
⎯ alapítványok,
⎯ önszerveződő közösségek képviselője.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy vagy személyek nevét, születési idejét, lakcímét, munkahelyét és beosztását, valamint a javaslat alapos indokolását. A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság elnökének megküldeni. A díszpolgár személyére az önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot. A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.
2. "Ballószög Községért" kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a helyi településfejlesztés, a településrendezés, a környezetvédelem, a közoktatás és sport, a közművelődés, a művészet, az egészségügy vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkával hozzájárultak Ballószög község fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez. "Ballószög Községért" kitüntető címet az önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. Évente legfeljebb öt kitüntető cím adományozható.

A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
a) helyi képviselő,
b) a település intézményeinek vezetői,
c) a bejegyzett egyesületek,
d) alapítványok,
e) önszerveződő közösségek képviselője.

A kitüntetés adományozását a javaslattevők kezdeményezhetik az Ügyrendi Bizottság elnökétől az átadás tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal. A kitüntető címben részesítendő személyre az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület felé.

3. "Ballószög Község Szolgálatáért” kitüntetés adományozható annak a polgármesteri hivatalban és az önkormányzat intézményeiben legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező aktív, vagy nyugdíjas dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyének intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését, továbbá annak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település oktatási, szociális és gazdasági, vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

Ezen kitüntetésen belül az „Év Pedagógusa” címet is elnyeri az a kitüntetett személy, aki önkormányzati oktatási intézmény aktív dolgozójaként került jelölésre az egyéb feltételek teljesülése mellett.

A "Ballószög Község Szolgálatáért" továbbá az „Év Pedagógusaként” adható kitüntetést a Képviselő-testület adományozza. Évente legfeljebb öt kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) a helyi képviselő,
d) a település intézményeinek vezetői,
e) szervezetek képviselője.

A kitüntetés adományozását a javaslattevők kezdeményezhetik az Ügyrendi Bizottság elnökénél az átadás tervezett időpontja előtt legalább egy hónappal. A kitüntető címben részesítendő személyre az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. A kitüntetéssel járó jutalomról a mindenkori Képviselő-testület dönt.

Kérjük, hogy amennyiben valamely kitüntető címre vonatkozóan javaslattételi jogával élni kíván, javaslatát legkésőbb 2017. június 19. 16.00 óráig szíveskedjen megküldeni vagy személyesen benyújtani Nyúl József Jenőnek, az Ügyrendi Bizottság elnökének címezve.

Ballószög, 2017. május 26.

Dr. Endre Mónika s.k.
jegyző2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat